• tr
 • en
+90 212 257 5858
info@bbahukuk.com
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Son Değişiklikler
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Son Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Son Değişiklikler turk ticaret kanununda son degisiklikler

Kaynak: Türkiye Kurumsal Yatırım Derneği Dergisi – Sonbahar 2012

Yeni TTK, şirketlerin hukuksal ve kurumsal yapısı ile yönetimini ve işleyişini önemli ölçüde etkileyip, söz konusu alanlarda şirketlerin değişiklikler ve uyarlamalar yapmasını gerektiriyor. Yeni TTK, şirketlere sadece sorumluluk getirmiyor aynı zamanda yeni fırsatlar da yaratıyor. KPMG Türkiye Mali Hukuk Bölüm Başkanı Levent Berber Yeni TTK’da 6335 sayılı Kanun’la yapılan son değişiklikler ile ilgili ele aldığı makalesini bu sayımızda bizlerle paylaşıyor.

(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların asgariye indirilebilmesi için 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle ve Türk Ticaret Kanununun Geçici 6. maddesinin 4. fıkrasını yürürlükten kaldıran 6353 sayılı Kanun ile birlikte 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ticari işletmelere önemli zorunluluklar getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) hükümlerinin büyük bölümü 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Muhasebe standartlarına ilişkin bazı hükümler ise 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Önemli Bazı Tarihlerde Değişiklikler

 • TTK uyarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmeliklerin (İkincil Düzenlemeler). TTK’nın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde (31.12.2012 tarihine kadar) yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Şirket evrakında bulunması zorunlu bilgilere ilişkin hüküm, 01.07.2012 tarihinde TTK ile birlikte yürürlüğe girecekti. Ancak, bu hükmün 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe gireceğine ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır.
 • Şirketlerin esas sözleşmelerini 14.08.2012 tarihine kadar TTK ile uyumlu hale getirmesi düzenlenmişti. Ancak, yapılan değişiklikle; bu süre 01.07.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Oy hakkı ve oy hakkının doğumu ile ilgili TTK’nın 434 ve 435. maddeleri 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. (6103 SK. Md 28)
 • Şirketlerin esas sözleşmesinde yazılı genel kurul toplantı ve karar nisaplarının 01.01.2013 tarihine kadar TTK ile uyumlu hale getirilmesi düzenlenmişti. Ancak, yapılan değişiklikle; hu süre 01.07.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • TTK’nın 358. maddesine aykırı şekilde, şirkete borçlu olan pay sahiplerinin, borçlarını nakdi ödeme yaparak 01.07.2015 tarihine kadar tamamen tasfiye etmelerine ilişkin TTK Uygulama Kanunu’nun 24. maddesi ise iptal edilmiştir.

Şirket Evrakı

 • Tacirin işletmesi ile ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması zorunlu bilgiler düzenlenmiştir. (6102 SK. M.39/f2)
 • Bu belgelerde; tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi şirketlerden (Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek denetime tabi şirketler) ise sayılanlara ek olarak tescil edilen internet sitesinin adresinin de gösterilmesi gerekecektir. (6102 SK. Md. 39/ f2)
 • Bu hükmün 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe gireceğine ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır. (6102 SK. Md.39/f’2/c2- c3-c4)

Ticari Defterler ve Finansal Tablolar

 • Ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarıma (“TMS”) göre tutulmasına ilişkin hüküm değiştirilmiş ve bu defterlerin Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Sadece fiziki ortamda tutulan ticari defterler noter tarafından açılış onayına tabi duruma gelmiştir. Noter tarafından kapanış onayı ise sadece yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri için söz konusu olup, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerekmekledir. (6102 SK. Md.64/f3)
 • Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmayacaktır. (6102 SK. Md.64/f3)
 • Münferit ve konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasına ilişkin maddeler geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Ancak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na özel ve istisnai standartlar koyma yetkisi verilmiştir. (6102 SK. Md. 88/ f3)

Finansal Tablolarda TMS Uygulamasına Geçiş

 • TTK’nın Geçici 1. Maddesinde yapılan değişiklik ile aşağıdaki şirketler TMS/TFRS ve yorumlarını uygulamakla yükümlüdür: SPK’ya güre ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsa da veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alman diğer işletmeler,
 • Bankacılık Kanunu nun 3. maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,
 • 51384 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,
 • 41332 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda tanımlanan emeklilik şirketleri,
 • TMS’yi uygulamayı tercih eden şirketler (0102 SK. Md. 1/f2)
 • Ayrıca, TTK’nın Geçici 6. Maddesine göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 01.01.2013’den itibaren TMS/ TFRS uygulamakla yükümlü şirketleri belirleme yetkisine sahiptir. (6102 SK. Geçici Md. 6/ f1)

Denetime Tabi Olacak Şirketler

 • Tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olacağına dair düzenleme değiştirilmiş ve bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.
 • Bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir. (6102 SK. Md. 397/ f1)
 • Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek denetime tabi şirketlerin ve şirketler topluluklarının yetkili organı tarafından en geç 31.03.2013 tarihine kadar denetçi seçimi yapılmalıdır. (6102 SK. Geçici Md. 6/ f2)

Yöneticilerde Aranan Şartlar

 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye’de olması, en az 1/4’ünün yükseköğrenim görmüş olması, limited şirketler bakımından ise müdürlerin en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye’de olması gibi şartlar kaldırılmıştır. (6102 SK. Md. 359)

İşlem Denetçileri

 • İşlem denetçileri tamamen Kanun dan çıkartılmıştır.

Denetçi Görüşü

 • Denetçi tarafından olumsuz görüş verilmesi hâlinde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren 4 iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırması ve genel kurulun yeni bir yönetim kurulu seçmesi gerekmektedir. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilecektir. Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatıp, bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunmalıdır. (6102 SK. Md. 403/ f5)

Limited Şirkette Sermayenin Ödenmesi

 • Anonim şirketlere tanınan sermayenin 1/4’ünün kuruluş anında, kalan kısmının ise 24 ayda ödenmesi imkânı limited şirketlere de tanınmıştır. (6102 SK. Md.578/f1)

Şirkete Borçlanma

 • Şirket ortaklarının şirkete borçlanmaları aşağıdaki iki şartın sağlanması kaydıyla mümkün hâle getirilmiştir:
  a- Anonim şirketlerde ortakların sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçları bulunmaması hâlinde
  b- Şirketin serbest akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde ise şirkete borçlanabilecekleri düzenlenmiştir. (6102 SK. Md.358)
 • Bu hükme aykırı olarak borçlanma durumunda artık borçlananlara değil borç verenlere adli para cezası verilmesi söz konusudur. (6102 SK. Md.562/f5)
 • Ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri ile ortak olmayan üçüncü dereceye kadar akrabalarının şirkete nakit olarak borçlanmaları yasaklanmıştır. (6102 SK. Md.395/f2)
 • Limited şirketlerin ortakları ile müdürleri de anonim şirketlerde olduğu gibi şirkete borçlanmaları mümkün hale gelmiştir. (6102 SK. Md. 644/ f1)
 • Şirkete borçlu olan ortakların, borçlarını nakdi ödeme yaparak en geç 01.07.2015 tarihine kadar tamamen tasfiye etmelerine ilişkin hüküm iptal edilmiştir. (6335 SK. Md. 47/ f3)

İnternet Sitesi Zorunluluğu

 • Tüm sermaye şirketleri değil, sadece Bakanlar Kumlu tarafından belirlenecek denetime tabi şirketlerin internet sitesi kurmaları zorunlu hale gelmiştir. (6102 SK. Md. 1524/ f1/ c1)
 • Internet sitesinde yayınlanması gereken içerik sadeleştirilmiş ve sadece ‘’Kanunen yapılması zorunlu ilanların yayınlanması” yönünde değişiklik yapılmıştır. (6102 SK. Md. 1524/ f1/ c1)

Kusur ve İspat Yükü

 • Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali halinde; bu kişilerin kusurlu olduğunu iddia edenler artık bunu ispat etmek durumundadır. (6102 SK. Md. 553/ f1)

Suç ve Cezalar

 • Suç ve cezalara ilişkin düzenlemeler “orantıhlık ilkesi” gereği yeniden ele alınmış ve birçok suçun yaptırımı idari para cezasına dönüştürülmüştür. (6102 SK. Md. 33. 38. 39, 40.41, 42. 43, 44. 45, 48. 53. 562, 832)

Kaynak: Türkiye Kurumsal Yatırım Derneği Dergisi – Sonbahar 2012

About the Author

BBA Hukuk
BBA Hukuk
administrator

Quick Contact Form